jisoo


सप्ताह के अंत में रैंडोनी पाइड एट स्टेज डिकॉवर्ट प्लांट्स कलिनेयर्स एट कॉमेस्टिबल्स एवेक न्यूट एन टिपी (टेंटे इंडीने) और रेपस ट्रैपेउर डान्स लेस एल्प्स डी हाउते सावोई या पे डू मोंट ब्लैंक।

जनसंपर्क

ऑफ़रेज़ वोस अन रीटूर ? ला नेचर नूरिसी? रे ले टेम्प्स डी'उन वीक-एंड।
अपरेनेज़? रेकोना?ट्रे लेस प्लांट्स एम?डिसिनलेस एट कलिनेयर्स ओब्ली?एस एट सेएन सर्वर पीआर पारेर बेटा रेपस।
ले सोइर, डान्स अन वी? राइटेबल टिपी इंडियन, डी? क्यूवेरेज़ लेस रीसेट्स डी'ऑट्रेफोइस, क्यूइट्स औ फू डे बोइस डान्स उने एंबियंस हॉर्स डू टेम्प्स।
Endormez-vous, berc?s par le cr?pitement du feu de bois.
एयू पेटिट मतिन, ग्रिलेज़ वोस टार्टिन्स सुर ले फू पोयर ले पेटिट डी? जुनेर! Faites l'exp?rience des go?ts vrai de la प्रकृति !!
कार्यक्रम
 • सामेदी: एक्यूइल डू ग्रुपे और ब्रीफिंग सुर ले डी? रूलेमेंट डू वीक-एंड।
  डी? भाग वोटर रैंडन? ई, कैसे-क्रो? ते ले मिडी डालना।
  En traversant les alpages, vous d?couvrirez des plantes m?dicinales et culinaires de nos montagnes et collecterez Celles qui acompagneront votre d?ner.
  वौस कमरेज़ एन फिन डी'एपीआर? एस मिडी औ टिपी, प्लांट? चेहरा ? ला चा?ने देस अरविस, लिउ क्यूई वौस असुरेरा अन काउच? डी सोइल डिग्ने डे सीई नोम !!!
  एपी?रितिफ सेवी डान्स ले कैल्मे डे ला मोंटेग्ने एट पीआर?परेशन एन कम्यून डू रेपस डू सोइर (सूप, ग्रिलेड्स...)।
  ए ला न्यूट टॉम्ब? ई, सी ले सिएल इस्ट क्लेयर, वोस एपरेन्डरेज़? लायर उन कार्टे एस्ट्रोनॉमिक ला टी? ते डान्स लेस? टॉयल्स।
  ल'एपेल डू सैक डे काउचेज से फैज़ेंट एंटेन्ड्रे, चाकुन सेन्डोर्मिरा बर्क? पार ले करोड़?पिटमेंट डू फू।

 • Dimanche: petit d?jeuner Chaud pr?par? ? ला एम?थोड ट्रैपपुर, हिस्टोइरे डे प्रेंड्रे डेस फोर्सेज ने सेटे जर्नल?ई डे रैंडन?ई कॉन्सैक्र?ई? ला फौने एट? ला फ्लोर डेस मोंटेग्नेस।
  लॉजिस्टिक
  हेबरगेमेंट :
  ले टिपी इस्ट ल'हैबिटैट नोमेड डेस इंडियंस डेस प्लेनेस इस्ट उने डेम्योर फ्रा?चे एन? टी?, चौडे एन हिवर। पर सा फॉर्म, एसईएस अनुपात, एल 'मोशन क्विल सस्काइट, एल' एटमॉस्फ? री चेलेयूज क्विल प्रोक्योर, ले टिपी ऑफ्रे उन इमर्सन मैजिक डान्स ला नेचर एट एक एक्सप?रिएंस एक्सेप्शननेल? partager en famill ou entre amis!
  सोन इंट?रिउर बेग्ने डान्स उन डूस लुमी?रे क्यूई टोम्बे डे ला केमिन?ई एट क्यू डिफ्यूज लेस पैरोइस ट्रांसल्यूसाइड्स। C'est un Liu de vie Spacieux, confortable et Solide, qui r?siste parfaitement aux assauts des grands vents, aux pluies diluviennes.
  इल प्रोक्योर एल'इंप्रेशन यूनिक डी'?ट्रे ? ला फॉइस सूस उन अब्री रोबस्टे एट एन कॉन्टैक्ट एवेक ले मोंडे एक्सट?रिउर, ले ब्रुइट डू वेंट, डे ला प्लुई, डे ला नेगे कहां ल'?क्लैट डू सोइल। ले टिपी इस्ट अवंत टाउट अन एस्पेस? विवर फेवरिसेंट ला कम्युनिकेशन एट ल'?चेंज।

  एनकैडरमेंट:
  वोस ?टेस एनकाडर? बराबर एक सहयोगी और मोंटेग्ने डिप्लोमा? एम? डी '? जैसे, जुनून? पार ले मिलिउ मोंटेगनार्ड, ला बोटानिक एट ला वी डेस ट्रैपर्स एम? रिनडिएन्स।

  सुरक्षित:
  L'accompagnateur, selon les condition m?t?orologiques duक्षण et le niveau de votre groupe, choisira votre itin?raire, et poura d?cider de le modifier si n?cesaire। वौस मैंगेरेज़ एट डॉर्मिरेज़ डान्स उन टिपी चौफ़? जीआर सीई? उन फेउ डे बोइस बिएन नूरी क्यूई वौस एपॉर्टेरा ले कॉन्फोर्ट डी'उन नुइट आर? पैराट्राइस एट ला एस? क्यूरिट? डे डॉर्मिर या सेक।

  न्यूनतम डी प्रतिभागी:
  डी? भाग आश्वासन? ? पार्टि डी 4 प्रतिभागी। ले ग्रुप एस्ट लिमिट? ? अधिकतम 8 प्रतिभागी, क्या आप आश्वस्त हैं? एट ले कॉन्फोर्ट डान्स ले टिपी।

  ले जलवायु:
  वोस ?वॉल्यूरेज़ एन मोंटेग्ने, या प्रिंटेम्प्स। ले क्लाइमेट पाउवेंट? ट्रे रिगौरेक्स, प्रेनेज़ डेस वी?टेमेंट्स चौड, एन'एच? साइटेज़ पास? नूस डिमांडर कॉन्सिल!
  संभव है? डे फेयर एस? चेर लेस वी?टेमेंट्स ह्यूमिडेस (चौसेट्स, टी-शर्ट ...) अप्रैल?एस डु फेउ।

  ले लियू:
  लेस एल्पेज डेस कैरोज़, फेस? ला चा?ने देस अरविस, वौस ऑफफ्रिरा अन डी?पेसेमेंट यूनीक औ सी?उर डी'यूने नेचर पीआर?सर्व?ई एट सॉवेज।

  उपकरण कार्मिक CONSEILLE :
 • बिना पैंटालॉन
 • अन शॉर्ट
 • कोई बचा नहीं है?
 • 2 जोड़े डे चौसेट्स न उन "? गुलदस्ते" या "डबल काउच" कॉन्ट्रे लेस एम्पाउल्स ऑक्स पाइड्स
 • उने पोलेयर ?पैसे
 • उने पोलेयर जुर्माना
 • 2 टी-शर्ट
 • देस सूस वी?टेमेंट्स डी रिचेंज कंप्लीट्स डालना? ट्रे औ चौद एट एयू सेक ले सोइर
 • उने वेस्ट कूपे-वेंट और इम्परम? सक्षम प्रकार गोर टेक्स
 • उने पेये डे गु?ट्रेस(संकाय)
 • बिना बोनट (संकाय)
 • उने लैम्पे डे पोचे
 • अन ओपिनेल
 • लुनेट्स डी सोलि
 • Cr?me solaire + स्टिक l?vres
 • एम?दिशा कर्मियों
 • अप्पेरेल तस्वीर
 • यून ट्राउसे डे टॉयलेट एट उन पेटिट फ़ार्मेसी पर्सनेल
 • औक्स पाइड्स, उन बोने पेयर दे चौसुरस डे रैंडोन? एड? जे? छड़ी? ई
 • उन ग्रांडे लौकी (2 लीटर)
 • Pr?voir aussi des boissons ?nerg?tiques type isostar et des barres de c?r?ales ou de la p?te d'amandes

  डान्स ला रूब्रिक ले पॉयड्स सेस्ट "ल'एननेमी", वोइसी डेस कॉन्सिल्स पोर गैगनर क्वेल्क्स सेंटाइन्स डे ग्राम्स:
 • ट्रौसे डे टॉयलेट: (खूबसूरत बोइट "ट्यूपरवेयर" उदाहरण के लिए)
  ध्यान y'a pas d'eau dans un tipi !!! माईस उन सोर्स डी'ओयू फ्रा?चे और पीने योग्य एस्ट ए समीप?.
 • सावन प्रारूप "एच? टेल" पर्याप्त नहीं है
 • उन ट्यूब डे डेंटिफ्राइस एंटम? 3/4 फेरा एल अफेयर
 • उने पेटिट सर्विएट (डाउ डेक्स) पर्याप्त एम्पलीमेंट एट एस? चे प्लस रैपिडमेंट
 • उने ब्रॉस? डेंट, आदि...
 • पपीयर टॉयलेट (अनपेयर ड्यूक्स) और माउचर्स

  फार्मेसी:
  एन प्लस डी वोस एम? डिकामेंट्स कर्मियों, मुनीसेज़-वौस डी मैट? रीएल कॉन्ट्रे लेस एम्पाउल्स:
 • इलास्टोप्लास्ट (संयुक्त राष्ट्र)
 • टिसू प्रोटेक्टर वेंडु एन फ़ार्मेसी सूस ल'अपेलेशन डे "सेकंडे प्यू' (दूसरी त्वचा)
 • उने पेटिट पेयर डे सिसेओक्स, फिल्म, ऐगुइल
 • पोर ले सोलिल, सीआर?मी एट स्टिक लैबियल

  ले सैक ए डॉस:
  पीआर वोएज़ अन सैक ? डॉस कंफर्टेबल पोयर वोस एफेट्स डे ला जर्नल? ई (कैपेसिट? डी 50 लीटर न्यूनतम, पोउवोइर वाई मेट्रे डेस वी?टेमेंट्स वॉल्यूमिनक्स टेल्स उने वेस्टे पोलेयर या यूने गोर-टेक्स)। इल फ़ॉट पीआर? वोइर अन पेउ डे प्लेस पियर ट्रांसपोर्टर अन पिक-निक एट डेस एन्कास।
  इन्फोस यूटिलिटीज
  निवेउ सुविधा एक मोयेन , 2 ? 3 हेरेस डे मार्चे ले प्रीमियर पत्रिकाएं, 3 ? 4 हेरेस ले ड्यूक्सी? मुझे।
  Randonn?e dans des alpages de moyenne एल्टीट्यूड ने pr?sentant pas de कठिन?s तकनीक particuli?res। Les d?nivelles ?tant compris entre 200 et 400 m?tres par पत्रिकाओं।

  एक्यूइल :
  ले समदी ए 10एच00, डेवेंट ले ब्यूरो डे ल'ऑफिस डू टूरिज्म डेस कारोज़ो

  फैलाव:
  ले डिमांचे बनाम 16H30 औक्स कैरोज़

  मोयेन डी'एसीसीस एयू रेंडेज़ वोस:
 • एन वोइचर : ऑटोरूट ए41 सॉर्टी 19 फ्लेन लेस कारोज़ो
 • ट्रेन में : गारे डे क्लूस पुइस नेवेट क्लूस लेस कैरोज़
 • एन एवियन: ए?रोपोर्ट डी जेन?वे पुइस बस या ट्रेन बस'? क्लूज़, संपर्क क्लूज़ लेस कैरोज़ पर नेवेट्स

  एन कैस डे प्रोब्लम डे डेर्निएरे मिनट :
  जनसंपर्क?वेनेज़ मतदाता गाइड? एल'हेउरे डु रेंडेज़-वौस औ 06 85 02 37 00

  अवंत ला रैंडोनी या वाउस सौहाइटर लंबे समय तक वोटर सेजोर:
  H?bergement संभव है या Carroz, liste des h?tels et g?tes disponible ? l'office du Touriste des Carroz tel: 04 50 90 00 04
  दिनांक 2007
  दू 26/05 या 27/05,
  डु 02/06 या 03/06,
  डु 09/06 या 10/06,
  डु 16/06 या 17/05,
  डु 23/06 या 24/06।
  टैरिफ
  132 यूरो प्रति व्यक्ति
  ले टैरिफ कॉम्प्रेंड : l'encadrement par un accompagnateur en montagne dipl?me d'?tat, tous les repas, le Tapis de sol, le mat?riel de chauffage des repas, le d?placement (et retour) jusqu'au point डे रेंडेज़ वोस डे ला रैंडोन? ई।
  ले टैरिफ्स ने कॉम्प्रेंड पास: ले सैक डे काउचेज, लेस एनकास एट बोइसन्स?नेर्ग?टीक्स पर्सन्स एट एन जी?एन?राल टाउट सी क्यूई एन'एस्ट पास नहीं? डान्स ला रूब्रिक ले "टैरिफ कॉम्प्रेंड"।